IT4015: Nhập môn An toàn thông tin

Điểm thi quá trình lớp bổ sung cho cao học
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Bùi Trọng Tùng

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, SoICT, HUST

Email: tungbt@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 405 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội

THÔNG TIN HỌC PHẦN
Khối lượng: 3(3-1-0-6)

Học phần học trước: IT3020: Toán rời rạc, IT3070: Hệ điều hành

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về an toàn thông tin dưới góc độ nhà kỹ thuật và phát triển hệ thống tin học. Sinh viên nắm được bức tranh toàn cảnh về an toàn thông tin nhìn từ 2 chiều: từ thực tiễn và từ cơ sở lý thuyết. Các kiến thức kỹ thuật cần thiết về cơ sở: cơ sở lý thuyết mật mã, bài toán xác thực, bài toán quản lý điều khiển truy nhập, tấn công mạng.

Nội dung vắn tắt học phần: Các khái niệm cơ bản xung quanh tài sản thông tin và các mối đe dọa, tấn công; các mục tiêu cơ bản của ATTT. Mối quan hệ về giải pháp trong thực tiễn và cơ sở lý thuyết. Cơ sở lý thuyết mật mã và các công cụ bảo mật cơ bản. Bài toán xác thực và các giải pháp phổ biến. Bài toán quản lý điều khiển truy nhập và các cơ chế tiếp cận phổ biến. Tổng quan về an toàn mạng và các tấn công mạng phổ biến. Học phần này tạo nền tảng cơ sở vững chắc cho các môn học nâng cao tiếp theo về ATTT cũng như hỗ trợ cơ sở cho quá trình tự học, tự đào tạo sau này (nếu sinh viên không lấy thêm các học phân nâng cao về ATTT).

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Quá trình: 40%
  • Bài kiểm tra 1: 10%
  • Bài kiểm tra 2: 30%
  • Chuyên cần: Theo quy chế đào tạo
Thi cuối kỳ: 60%
SÁCH THAM KHẢO
[1] Giáo trình Cơ Sở An Toàn Thông Tin, TS. Nguyễn Khanh Văn, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà nội 2015
[2] Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley 2004
[3] Cryptography and Network Security Principles and Practices, 4th edition, William Stallings, Prentice Hall 2005
[4] Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd edition, Bruce Schneier, Wiley 1996
BÀI GIẢNG
Nội dung Bài giảng Tham khảo
§1. Tổng quan về an toàn an ninh thông tin Download [1] Chương mở đầu, [2,3] Chapter 1
Đọc thêm:
§2. Các hệ mật mã Download
[1] Chương 1,2, 3
[3] Chapter 2, 3
Đọc thêm:
§3. Xác thực thông điệp Download [1] Chương 4
[3] Chapter 5
§4. Giao thức mật mã Download
[1] Chương 3
[3] Chapter 10
§5. Chữ ký số Download
[1] Chương 4
[3] Chapter 13
§6. Xác thực danh tính Download
[1] Chương 6
[2] Chapter 11
Đọc thêm:
§7. Phân quyền Download
[1] Chương 6
§8. Che dấu danh tính và quyền riêng tư Download
Đọc thêm:
§9. Blockchain Download
Đọc thêm:
§10. Lỗ hổng phần mềm Download

Đọc thêm:
§11. Phần mềm độc hại Download

Đọc thêm:
§12. An toàn an ninh mạng DownloadĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC KỲ 20202(DỰ KIẾN)
Điểm quá trình: Download
Kết quả làm Quiz: Download
Điểm quá trình = 0.75*Điểm GK + 0.25*Điểm Quiz + Chuyên cần
Các thắc mắc về điểm được giải đáp qua email cho tới ngày ngày 24/06/2021.
ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC KỲ 20202(DỰ KIẾN)
Điểm thi cuối kỳ: Download
Điểm quá trình và cuối kỳ đã được cộng điểm.
Nếu có thắc mắc về điểm, các bạn gửi email tới trước ngày 20/09/2021.