IT1110: Tin đại cương

Trình biên dịch DevC++ cho HĐH Windows 32 bit
Trình biên dịch DevC++ cho HĐH Windows 64 bit
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Bùi Trọng Tùng

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, SoICT, HUST

Email: tungbt@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 801 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội

THÔNG TIN HỌC PHẦN
Khối lượng: 4(3-1-1-8)
 • Lý thuyết: 45 tiết
 • Bài tập: 15 tiết
 • Thực hành: 5 bài (x 3 tiết)

Mục tiêu:
Học phần không chỉ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về CNTT cơ bản (theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) bao gồm những hiểu biết về: cách biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng internet, các phần mềm tiện ích, các phần mềm tin học văn phòng cơ bản, mà còn trang bị cho sinh viên: khả năng mô tả thuật toán bằng các phương pháp khác nhau, nắm bắt được nguyên lý và các cấu trúc lập trình của ngôn ngữ lập trình bậc cao và khả năng minh hoạ các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung vắn tắt học phần:
Khái niệm thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, hệ điều hành, mạng internet, phần mềm ứng dụng và tin học văn phòng. Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán; Các cấu trúc lập trình cơ bản, các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Quá trình (50%) = Tích hợp (Kiểm tra giữa kỳ, Thực hành, Điểm chuyên cần)
 • Kết quả thực hành đánh giá dựa trên số buổi tham dự và kết quả báo cáo
 • Kiểm tra giữa kỳ 1 lần
 • Chuyên cần
Thi cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm
NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC
 • Chủ động đọc trước tài liệu giáo trình, in bài giảng (*.pdf), chuẩn bị sẵn các câu hỏi
 • Dự lớp đầy đủ, theo dõi ghi chú vào tập bài giảng, chủ động đặt câu hỏi
 • Làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên, tốt nhất làm bài tập và thảo luận theo nhóm (2-3 người).
 • Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành, có báo cáo và bảo vệ.
 • Cài đặt trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C và thực hành thêm ở nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
 • Ôn tập theo nhóm: Bám theo mục tiêu học phần, trả lời các câu hỏi và thảo luận các bài tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo trình.
SÁCH THAM KHẢO
[1] Giáo trình Tin học đại cương, Tái bản lần 1, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012
[2] Bài tập Tin học đại cương, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012
[3] The C Programming Language, 2nd Edition Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall 1988
BÀI GIẢNG
Nội dung Bài giảng Tham khảo
Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin
 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
 • Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Download [1] Mục I.1
[2] Phần 1
Bài 2. Hệ thống máy tính
 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Mạng máy tính
 • Giới thiệu về Hệ điều hành
 • Các hệ thống ứng dụng (tự học)
Download [1] Mục I.2, I.3
[2] Phần 1
Bài 3. Thuật toán
 • Giải quyết bài toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Biểu diễn thuật toán
 • Một số thuật toán thông dụng
Download [1] Phần II
[2] Phần II
Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C
 • 1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C
 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc cơ bản của chương trình C
 • Biên dịch chương trình C
Download [1] Mục II.1
[2] Phần III, IV
[3] Chapter 1
Bài 5. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các toán tử trong C
 • Một số toán tử đặc trưng trong C
Download [1] Mục III.2
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 2, 7
Bài 6. Các lệnh vào-ra cơ bản
 • Các hàm vào ra cơ bản
 • Các hàm vào ra khác
 • Một số toán tử đặc trưng trong C
Download [1] III.3.1
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 2, 7
Bài 7. Các cấu trúc lập trình trong C
 • Cấu trúc khối lệnh
 • Cấu trúc rẽ nhánh: if, if...else, switch
 • Cấu trúc lặp: while, do...while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình
Download [1] Mục III.3
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 3
Bài 8. Mảng, con trỏ và xâu ký tự
 • Khai báo, sử dụng mảng và xâu ký tự
 • Cài đặt các thuật toán trên mảng và xâu ký tự: tìm kiếm, sắp xếp...
 • Khái niệm, khai báo và sử dụng con trỏ
Download [1] Mục III.4.1, III.4.3
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 5
Bài 9. Kiểu cấu trúc
 • Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc
Download [1] Mục III.5
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 6
Bài 10. Chương trình con trong C
 • Khái niệm, khai báo hàm
 • Truyền tham số cho hàm
 • Phạm vi của biến trong chương trình
Download [1] Mục III.6
[2] Phần III,IV
[3] Chapter 4
Bài 11. Tệp tin
 • Khái niệm và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tệp nhị phân
Download

Mã nguồn ví dụ
( Download )
[3] Mục 7.5 và 7.6

THỰC HÀNH
Bài thực hành và lịch do Viện sắp xếp và cung cấp

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ 20181
Ngày thi: 22/11/2018
Địa điểm: Phòng 412-TC
Danh sách và kíp thi: Download