top
Page
Menu
News

Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm

Giảng dạy

Giảng dạy

Các môn giảng dạy:

  • Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm
  • Hệ điều hành (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
  • Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
  • Mô hình hoá phần mềm
  • Unix Programming
  • Object-Oriented Programming

 

« prev top next »
top
Page
Menu
News
top
Page
Menu
News

Tin tức

Định hướng Đề tài kỳ 2 - 2015 


Danh sách Phân công đề tài