Information Security (Master program)

 

1.      Giới thiệu chung: Slides

2.      Làm quen với LT Mật mã: Slides, Bài giảng.

3.      Mật mã khối và mật mã khóa đối xứng: Slides. Block ciphers and modes of operations: Slides.

4.      Mật mã khóa công khai: Slides, Bài giảng.

5.      Public-key systems, digital signatures, hash functions: Slides; bài giảng đọc thêm.

6.      Điều khiển truy nhập (Access Control): Slides; Tham khảo thêm.

7.      Sự xác thực (authentication): Slides(dựa theo Bishop’s);

o   Đọc thêm: the Crypt library function in Unix;

o   Đọc thêm: A student’s paper on passwords and authentication.

8.      Quản lý khóa: Slides (dựa theo Bishop’s)

o   Bài giảng đọc thêm về trao chuyển- phân phối khóa

9.      số vấn đề trong an toàn mạng: Slides

o   Đọc thêm về IPsec và IKE.

10.  Một số vấn đề an ninh về phần mềm, chương trình, ứng dụng web: Slides

o   Tham khảo về Moris Worm

11.  Giao thức mật mã: Slides.

o   Giao thức trao chuyển khóa Diffie-Hellman: Slides.

o   Một Zero-Knowledge Protocol: Slides

12.  An toàn web, phát hiện và phòng chống lỗ hổng bảo mật:

o   Cross-site Scripting

o   SQL Injection

o   Advanced SQL Injection

13.  Thanh toán điện tử:

o   Khái niệm chung về tiền và thanh toán

o   Micro-payment I (pay-word); Micro-payment II (Micro-Mint);

o   Electronic cash.     

 

BÀI TẬP LỚN: Yêu cầu và hướng dẫn       (đây là tài liệu được viết cho sinh viên năm 5 CNPM-ĐHBKHN, các học viên cao hoc không cần theo các chi tiết về lịch trình dành cho sinh viên; chỉ đi theo các ý tưởng về hướng dẫn cách thực hiện)           

 

References

Introduction to Computer Security  OR

Computer Security: Art and Science
by: Matt Bishop 

 

Security in Computing (4th Edition)
by: Charles P. Pfleeger Shari & Lawrence Pfleeger

 

Cryptography and Network Security, 4th Edition, 2005-11
by: William Stallings 

 

Some useful links:

 

Cryptography: Theory and Practice, Third Edition (Discrete Mathematics and Its Applications)
by: Douglas R. Stinson 

Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd Edition
by: Bruce Schneier 

 

Raj Jain’s  Network Security

 

Bishop’s text web.

 

CS course at UIUC.

 

CS course at Berkeley.

 

W. Stalling’s book support web.

 

CMU’s cource in Electronic Payment Systems.

Description: Free counter and web stats