Network Security

 

Giao thức mật mã: Phần 1, Phần 2

Thanh toán điện tử: Phần 1, Phần 2

An toàn Web

Tấn công DoS

 

 

BÀI TẬP LỚN:

1.      Yêu cầu của đề cương BTL (cuối tuần 10):

+ Tên đề tài

+ Viết abstract (1 paragraph) mô tả tóm tắt về nội dung báo cáo.

+ Kế hoach- Nội dung chi tiết

-          Cấu trúc phần/mục

-          Nêu title của mỗi phần

-          Nhiệm vụ của thành viên trong mỗi phần

-          Các từ khóa (keyword) trong phần này

-          1 paragraph mô tả tóm tắt (abtract) của phần này.

 

2.      Báo cáo (nộp tuần 13, trình bày tuần 14 và 15)

+ Sử dụng đúng cấu trúc phần/mục đã nêu trong đề cương

+ Các thành viên thực hiện đúng theo phân công

+ Tài liệu tự viết, không được sao chép nguyên đoạn/câu mà không nêu rõ tài liệu trích dẫn.

+ Các báo cáo cùng chủ đề sẽ bị đánh giá chặt chẽ hơn, theo tiêu chí riêng; giống nhau sẽ bị cho điểm thấp; Nếu báo cáo 2 nhóm giống nhau quá nhiều sẽ bị chia điểm ( ví dụ: cùng 3= 6/2)

 

+ Nội dung báo cáo nên đầu tư vào các phần có tự phân tích, đánh giá (nhận định, so sánh) của riêng mình; sao chép kiến thức (kể cả dịch) là rất ít giá trị. Để có báo cáo sâu sắc cần biết thể hiện tư duy độc lập, khả năng tổng hợp và phân tích.

 

+ Cách viết: học tập các bài báo khoa học được đăng tải ở các tạp chí/hội nghị chuyên môn

+ Báo cáo không cần dài, không quá 20 trang

+ Chuẩn bị slides thuyết trình không quá 30 slides (có thể trình bày từ 15-25 phút)

References

Introduction to Computer Security  OR

Computer Security: Art and Science
by: Matt Bishop 

 

Security in Computing (4th Edition)
by: Charles P. Pfleeger Shari & Lawrence Pfleeger

 

Cryptography and Network Security, 4th Edition, 2005-11
by: William Stallings 

 

Some useful links:

 

Cryptography: Theory and Practice, Third Edition (Discrete Mathematics and Its Applications)
by: Douglas R. Stinson 

Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd Edition
by: Bruce Schneier 

 

Raj Jain’s  Network Security

 

Bishop’s text web.

 

CS course at UIUC.

 

CS course at Berkeley.

 

W. Stalling’s book support web.

 

CMU’s cource in Electronic Payment Systems.

Description: Free counter and web stats